۱۳۸۸ اسفند ۲, یکشنبه

همیشه قبل از نشستن نگاه کنید.

توصیه‌های ما برای همه مفیده جز برادرهای عرزشی


و البته بیمارهای قلبی و لوس‌ها و تیتیش مامانیها و کودکان زیر ۱۸سال و غیره


و اونهایی که زهلشون!! زود میره

///////////.///////////////////


/////////////////////////////////////


/////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

توصیه‌های ایمنی را هم جدی بگیرید


۲ نظر: