۱۳۸۹ خرداد ۵, چهارشنبه

از مردم ایران به مقام عظما:روسیه هم صدای انقلاب ما را شنیده است.اگر  به این واکنش تند روسیه خوب دقت کنیم و احساساتی و بی خودی خوشحال نشویم و فکر نکنیم به به چه چه کار رژیم تمام شد؛یک چیز را باید با گوش جان بشنویم و برایش یقه ی شادی پاره کنیم.
آن هم همبستگی ماست و ترس دنیا از این همبستگی .
شعارهای مرگ بر روسیه با آن عظمت  و شور و هیجان یادتان هست؟
این صحبتهای آقای روسیه از دیپلوماسی و پشت پرده و تمام شدن پولهای ایرانی و به جیب زدنهای آنها و درگوشی توافق کردن با آمریکا و اینها نیست.
فقط و فقط لرزه بر اندامشان از شعار مرگ بر روسیه است.
آن زمان واکنش نشان ندادند چون  به قول قدیمی ها سیاست از زیر بته به عمل آمده و مردان سیاست تا وقتش نشود حرفی نمی زنند.
از اینها جالبتر لرزه ای بود که آن موقع به وجود مقام عظما افتاد و شعار علیه روسیه حرام شد.
زلزله ای که پیشبینی می کنند را در این زمینه خوب پیشبینی کرده بودند.پس لرزه های شعار مرگ یر روسیه مخرب تر از زلزله شعاری بود که ما دادیم.
خلاصه آقای مقام عظما بیا و صدای انقلاب این مردم را بشنو.
روسیه هم شنیده است.

۴ نظر: